Yhteystiedot

Psykoterapiapalvelut
Ulla Ollila

Asemakatu 25 G 43
94100 KEMI
ja
Rautatienkatu 6 A 2
90100 Oulu

P (+358) 050 5921763

ulla.ollila@co.inet.fi
www.ullaollila.fi

PSYKOANALYYSI

Psykoanalyysi on alun perin Sigmund Freudin luoma teoria ihmisen mielen raken­tu­mi­sesta, toimin­nasta ja erilai­sista häiriöistä, sekä tähän perustuva tutki­mustapa ja hoito­me­ne­telmä.  Psykoanalyysissa  ihminen   voi puhua kaikista mielessään liik­ku­vista tunteista ja ajatuk­sista toisen kuun­nel­lessa. Psykoanalyy­tikon tehtävä on kuun­nella vapaasti, ennak­ko­luu­lot­to­masti ja huolel­li­sesti kaikkea mitä toinen tuo esiin sanal­li­sesti ja ei-sanallisesti. Kuulemansa perusteella analyytikko esittää huomioita ja tulkintoja, joiden tarkoitus on edistää henkilön valmiuksia tiedostaa mielensä liik­keitä ja ottaa niistä vastuuta. Tarkoitus siis on, että henkilön "sisäinen maailma" voisi tulla mahdol­li­simman katta­vasti esiin. Näin mahdollistuu   tunne-elämän torjuttujen risti­riitojen ja henki­lö­koh­taisen kehi­tyksen ongelmien,  mielen tiedos­ta­mattomien   alueiden ,  näkyville tulo  ja psyykkinen työstäminen.  Näin mahdollistuu myös psyykkinen muutos.

 

 

Psykoa­na­lyysi on pitkä­kes­toinen ja tiivis hoito­muoto. Hoidon pituutta ei voi ennakkoon tietää, mutta yleensä on hyvä varautua joitakin vuosia kestävään prosessiin. Analyy­sissa käydään useim­miten neljä kertaa viikossa. Se vaatii siis huomat­tavaa ajal­lista ja talou­del­lista panos­tusta. Psykoa­na­lyy­sissa pyritään yleensä kestävään muutokseen.  Analyysin tiiviys ja pitkä­kes­toisuus selit­tävät sitä miksi sen vaikutus on tera­pioista kaikkein pysy­vintä ja syvim­mälle persoo­nal­lisiin raken­teisiin ulottuvaa.

 

Psykoa­na­lyyt­tisella teorialla ja hoito­me­ne­telmällä on pitkä historia  ja sillä on ollut keskeinen merkitys myös länsi­mai­sessa kult­tuu­rie­lä­mässä. Psykoa­na­lyysi elää ja kehittyy nykyään tiiviissä vuoro­vai­ku­tuk­sessa monien tutki­musa­lojen kuten kehi­tysp­sy­ko­logian, mielen­fi­lo­sofian sekä neuro­tie­teiden kanssa.

 

Kts.  myös www.psykoanalyysi.com