KEMI & OULU

Psykoterapia Kemi ja Oulu

Psykoterapia on psyykkisen terveyden ja toimivuuden lisäämiseen tähtäävää tavoitteellista terveydenhuollon ammatillista toimintaa. Psykoterapian tavoitteena on poistaa tai lievittää ahdistusta ja psyykkisiä häiriöitä sekä niihin liittyvää kärsimystä, tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä, parantaa tai ylläpitää työkykyä sekä lisätä henkilön valmiuksia itse ratkaista ongelmiaan.

Psykoanalyyttinen psykoterapia ja psykoanalyysi

Yleistä psykoanalyyttisesta psykoterapiasta

Psykoanalyysin ja psykoanalyyttisen psykoterapian lähtökohta on, että ihmisessä on sekä itselle tuttu ja tiedostettu puoli että tiedostamaton eli piilotajuinen puoli, jossa vaikuttavat tunteet, mielikuvat ja kokemukset ovat vähemmän tiedostettuja.  Psykoanalyyttisessa hoidossa ajatellaan, että juuri nämä tiedostamattomat tekijät ovat monien mielen ristiriitojen ja oireiden (esim. masennus, ahdistus, paniikki, jännittäminen, itsetunto-ongelmat, seksuaaliset vaikeudet, psykosomaattiset oireet, työ- ja ihmissuhdevaikeudet) taustalla.

Oireiden taustalla on usein myös keskeneräiseksi jäänyttä psyykkistä kehitystä. Jotkut persoonallisuuden alueet voivat olla iänmukaisesti kypsyneitä, samalla kuin joillakin alueilla kehitys on saattanut jäädä riittämättömäksi. Lapsuuden tai nuoruusiän ristiriidat heijastuvat koko elämään ja ne toistavat itseään kunnes niiden syvempi ymmärtäminen tulee mahdolliseksi.

Nuoruusikäisten (12-23v) mielialan muutosten, ahdistuneisuuden, impulsiivisuuden, yksinäisyyteen vetäytymisen ym. muun psyykkisen oireilun kohdalla on tärkeää arvioida onko kyseessä iänmukaisesta kehitykseen kuuluvasta vaihtelusta vai kehityksellisestä juuttumasta tai esim. vaikeisiin elämänkokemuksiin liittyvästä oireilusta.

Psykoterapiassa hoidetaan ihmistä, ei oiretta. Saavutettu itseymmärrys antaa paremmat ja kestävämmät mahdollisuudet tulla toimeen itsen ja muiden kanssa. Itseymmärryksen lisääntyminen näkyy usein myös työ-, opiskelu- ja toimintakyvyn palautumisena tai parantumisena.

Menetelmä

Sekä psykoanalyyttisessa psykoterapiassa että psykoanalyysissa pyritään luomaan tilanne, jossa ihminen voisi mahdollisimman vapaasti kertoa arkielämän havainnoistaan ja kokemuksistaan, ruumiillisista tuntemuksistaan, mielleyhtymistään, unistaan, ajatuksistaan ja tunteistaan koskien sekä itseään että psykoterapeuttia/psykoanalyytikkoa. Tätä kutsutaan vapaan assosiaation menetelmäksi.

Psykoterapeutti/psykoanalyytikko kuuntelee mahdollisimman vapaasti ja huolellisesti kaikkea sitä mitä ihminen kertoo sekä sanallisesti että sanattomasti. Kuulemansa ja ymmärtämänsä perusteella psykoterapeutti/psykoanalyytikko esittää huomioita ja tulkintoja, joiden tarkoitus on lisätä ihmisen ymmärrystä oman mielensä sisällöistä ja toiminnasta. Ajan kuluessa tulevat esille myös piilossa olevat ristiriidat ja juuttuneen persoonallisuuden kehityksen ongelmat.

Psykoanalyyttinen psykoterapia

Psykoanalyyttinen psykoterapia tapahtuu yleensä 2-3 krt viikossa. Psyykkiset ristiriidat ovat kehittyneet pitkän ajan kuluessa ja niiden selvittely ja työstäminen vaatii aikaa, työtä, vaivannäköä ja sitoutumista sekä hoitoon hakeutuvalta että psykoterapeutilta. Myös sille, että alkaa luottaa psykoterapeuttiin, tulee antaa oman aikansa. Psykoanalyyttinen psykoterapiatyöskentely vie useamman vuoden; riippuen henkilön ongelmista ja hoidon tavoitteista.

Psykoanalyysi

Analyysissa käydään neljä kertaa viikossa. Psykoanalyysi on pitkäkestoinen ja tiivis hoitomuoto. Hoidon pituutta ei voi ennakkoon tietää, mutta yleensä on hyvä varautua joitakin vuosia kestävään prosessiin. Psykoanalyysissa pyritään yleensä kestävään muutokseen. Analyysin tiiviys ja pitkäkestoisuus selittävät sitä, miksi sen vaikutus on terapioista kaikkein pysyvintä ja syvimmälle persoonallisiin rakenteisiin ulottuvaa.

Kysy lisää psykoterapiasta tai psykoanalyysista!